Descriere program

Scopul Programului antreprenorial este formarea și dezvoltarea competențelor antreprenoriale, de cercetare și inovare, în conformitate cu cerințele învățării permanente și nevoile pieței muncii, de a le oferi beneficiarilor oportunitatea de a participa la un program care să le sporească setul de competenţe profesionale şi transversal, în vederea lărgirii spectrului profesional şi/sau a dezvoltării traseului lor profesional.

Programul antreprenorial încearcă să armonizeze oferta cu cererea de formare profesională, respectiv calificările și specializările doctorale oferite de Școala Doctorală, cu nevoile ocupaționale și cerințele angajatorilor. În această perspectivă, Programul antreprenorial este construit în jurul a patru piloni de formare, centrați pe nevoile specifice ale acestei dinamici cerere-ofertă:

 • Competențele antreprenoriale, necesare pentru toate domeniile vieții active (Modulul I);
 • Competențele de cercetare și inovare, specifice cunoașterii științifice (Modulul II);
 • Competențele transversale, care vizează inserția socială și a problemelor globale (Modulul III);
 • Pregătirea practică, în funcție de nevoile specifice ale fiecărei persoane (Modulul IV).

Modulul I are ca obiectiv formarea și dezvoltarea competențelor antreprenoriale în cadrul unui grup țintă de doctoranzi și postdoctoranzi. Premisa de la care se pleacă este că formarea în domeniul antreprenoriatului și competențele antreprenoriale dobândite (inițiativa, analiza alternativelor, alegerea rațională pe bază de interes / beneficiu, asumarea riscului și valorificarea oportunităților) va ajuta doctoranzii și postdoctoranzii în domeniile lor profesionale: în angajarea pe piața muncii, în pregătirea pentru competiție și leadership (inclusiv în viața academică), promovarea în carieră, înființarea propriei companii și înțelegerea mediului de afaceri, competiția pentru finanțarea de proiecte, marketingul activităților de cercetare-inovare.

În această perspectivă, cele șase teme recomandate au în vedere formarea unei culturi antreprenoriale de bază, aplicată la problematica specifică programului nostru de pregătire doctorală:

 1. Managementul organizațional se va centra pe cultura antreprenorială a diverselor entități, pe formele de leadership și pe stilurile de conducere, pe organizarea socială a antreprenoriatului, formele de participare, capacitatea diverselor organizații de a genera și implementa inovații;
 2. Managementul resurselor umane se va ocupa de valorificarea potențialului uman, de managementul centrelor de excelență, de problemele recrutării, selecției și promovării în carieră, de mobilitatea profesională, de oportunitățile de formare continuă, de activitățile de consiliere și orientare în domeniul carierei;
 3. Managementul comunicării va pune în evidență antreprenoriatul ca activitate de comunicare, având propriile forme de discurs și limbaj profesional, ca activitate de negociere colectivă și dialog social, ca sistem coduri specializate;
 4. Managementul financiar se va axa pe fluxurile financiare ale antreprenoriatului, metodele de analiză cost-beneficiu, mecanismele de evaluare financiară a proiectelor de cercetare, gestiunea eficientă a resurselor de cercetare, construirea unui plan de afaceri;
 5. Managementul de proiect se va ocupa de construirea, implementarea și evaluarea proiectelor ca oportunități antreprenoriale, de promovarea sustenabilității și capacității de inovare;
 6. Etica în afaceri va trata aspectele deontologice ale cercetării și inovației, atât după criteriile proprii științei (proprietatea intelectuală, paritatea de gen, libertatea cercetătorului, non-discriminarea), cât și după cele impuse de principiile antreprenoriatului (concurența echitabilă, răspunderea publică, promovarea inițiativei).

Modulul II are în vedere formarea și dezvoltarea competențelor de cercetare, dezvoltare și inovare, dintr-o perspectivă antreprenorială. Acest obiectiv se realizează printr-o abordare pragmatică și aplicativă a proiectelor individuale de cercetare, cu care se va finaliza Programul antreprenorial. Accentul va fi pus pe valorificarea activității de cercetare și inovare, atât pe piața muncii (prin parcursul academic individual  și cariera personală în domeniul cercetării), cât și într-un context social, prin potențialul de impact asupra unor decizii, reglementări sau politici publice. Cele șase tematici recomandate susțin această abordare:

 1. Metode şi tehnici de cercetare, cu accent pe cercetarea doctorală și postdoctorală. Se pot folosi cu precădere sistemele de evaluare introduse introduse de UEFISCDI și ARACIS, cu aplicații la domeniile de calificare din Școala Doctorală a SNSPA;
 2. Managementul infrastructurilor de cercetare. Domeniul de cercetare-dezvoltare se confruntă cu necesitatea utilizării eficiente a unor resurse bugetare austere pentru asigurarea unui proces de cercetare bazat pe excelenţă, integrat în circuitul internaţional de cercetare şi orientat spre satisfacerea necesităţilor crescânde ale pieţei muncii.
 3. Accesarea de finantari de cercetare şi inovare. Se are în vedere conectarea activă la băncile de date din domeniile în care avem calificări doctorale, atât cele gestionate de asociațiile profesionale și instituțiile publice (naționale și internaționale), cât și cele realizate de furnizori privați. Interesul este de a încuraja utilizarea critică a acestor facilități, în funcție de beneficiile pentru activitățile proprii de cercetare și inovare;
 4. Aprofundarea tehnicilor de scriere academică. („policy papers”). Acest gen de redactare este diferit de stilurile academice cunoscute (Chicago, APA, Harvard), cu care studenții se familiarizează încă de la licență. Este vorba despre folosirea unui limbaj academic deschis aplicării și valorificării de către o audiență mai largă decât cercul restrâns de inițiați în domeniul științelor sociale și politice;
 5. Etica cercetării: abordarea problemelor legate de neutralitatea și obiectivitatea cercetătorilor, non-discriminarea, prevenirea manipulării persoanelor și a informației (ex. fenomenul „fake news”), cu scopul de a aplica principiile deontologice specifice activităţii de cercetare;
 6. Drepturi de proprietate intelectuală: introducerea în dreptul proprietății intelectuale, pentru a asigura accesul liber la informaţii, cu garanţia dreptului de proprietate intelectuală).

Modulul III se referă la formarea competențelor transversale, respectiv a unor competențe care depășesc granițele epistemologice ale disciplinelor curriculare și pun accentul pe concepte integratoare, într-o viziune sistemică. În această viziune, cunoașterea și inovația sunt raportate la problemele de proximitate, la viața economică și socială. În mod concret, fiecare curs tematic din acest modul abordează probleme de societate care interesează întreaga comunitate de doctoranzi și cercetători post-doctorat, indiferent de calificare sau prioritățile de cercetare. În acest scop, formatorii furnizează cunoștințele  științifice indispensabile (concepte, teorii, date specializate), precum și instrumentele necesare construirii unor soluții sau unor proiecte de dezvoltare (ex. modele de organizare, tehnologii, norme, criterii, scheme de analiză). Cu ajutorul acestor imput-uri specializate, doctoranzii și cercetătorii post-doctorat caută în comun soluții la diverse probleme de societate. Acest efort de învățare / cercetare favorizează formarea unor competențe transversale, precum munca în echipă, capacitatea de a se adapta la situații noi, capacitatea de a analiza și compara alternativele, abilitatea de a aplica cunoștințele în căutarea de soluții la o problemă, respectul diversității punctelor de vedere, atitudinea critică, analiza consecințelor unor decizii de politici publice (în termeni de costuri, imagine, efecte secundare, riscuri politice), capacitatea de a comunica cu decidenții, înțelegerea interdependențelor sistemice și a cauzalităților multiple.

Pentru modulul consacrat formării acestor competențe, propunem următoarele teme integratoare:

 1. Dezvoltarea durabilă – tranziția energetică și efectele sale asupra pieței forței de muncă, relațiile dintre generații, echitatea nord-sud, educația ecologică, consumul echitabil;
 2. IT – utilizarea instrumentelor IT şi a computerului în munca de cercetare;
 3. Limba engleză – Consolidarea limbii engleze de specialitate, astfel încât să se faciliteze participarea la comunitatea științifică internațională;
 4. Tehnici de negociere. Negocierea este o discuție între doi sau mai mulți parteneri, un proces de comunicarestructurat, prin care părțile rezolvă diferențele și conflictele care există între ele, încercând sa gaseasca soluții acceptate de toți cei implicați. Este o comunicare interpersonală sau intergrup care are loc pentru că o decizie afectează și alte părți sau pentru că este nevoie de rezolvarea unei dispute. Este un proces dificil care necesită însușirea unor tactici bine definite și abilități de comunicare;
 5. Egalitate de gen, egalitate de sanse şi non-discriminarea – diversitatea culturală, politică și socială ca valoare, multiculturalitatea, politicile inclusive, competențele necesare pentru gestiunea diversității în spațiul public, noua generație de drepturi (culturale, sociale, ecologice).

Modulul IV constă în stagii de practică având ca obiectiv creșterea aplicabilității cercetării doctorale și conectarea directă cu nevoile angajatorilor potențiali. Fiecare absolvent al Programului antreprenorial va pregăti un plan de afaceri / sustenabilitate post-studii, pe care îl va susține în fața unei comisii de evaluare. Pregătirea practică vizează dezvoltarea următoarelor competențe:

 • Adaptarea metodologiilor de cercetare la nevoile angajatorilor (instituții de învățământ superior, de cercetare, organizații guvernamentale / non-guvernamentale, mediul de afaceri);
 • Identificarea și rezolvarea unor probleme specifice ale angajatorilor potențiali.
 • fiecare serie se va încheia cu un stagiu de pregătire practică în cadrul Unității Executive pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI) pentru 30 de cercetătorii post-doctoranzi și în cadrul Camerei de Comerț și Industrie a României (CCIR), pentru 70 de doctoranzi. Acești parteneri de stagii de practică vor asigura tutori care să monitorizeze și să evalueze activitatea doctoranzilor și post-doctoranzilor cuprinși în proiect. Pentru fiecare stagiu de practică sunt alocate 60 de ore de practică în cadrul departamentelor de specialitate de din cadrul CCIR (doctoranzi) și UEFISCDI (post-doctoranzi).

Evaluarea finală a programului antreprenorial se va realiza printr-un plan de afaceri/ sustenabilitate post-studii, care va fi susținut sub formă de colocviu în fața unei comisii care va fi formată dintr-un cadru universitar (din partea SNSPA), un reprezentant din partea instituţiilor partenere în proiect (CCIR și UEFISCDI), plus un secretar de comisie, din partea SNSPA.

Acest site foloseşte cookie-uri. Navigând în continuare, îţi exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Află mai multe.