Activități

Grupul ţintă al proiectului este format din 70 doctoranzi şi 30 cercetători post-doctorat care au domiciliul sau reşedinţa în una din cele 7 regiuni mai puţin dezvoltate ale României (Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est şi Sud- Muntenia).

Cei 70 de studenţi – doctoranzi vor fi selectati în baza unei metodologii aprobate la nivel de proiect, din rândul studenţilor-doctoranzi înmatriculaţi la studii doctorale, aflaţi în ultimii doi ani de studii. Cercetatorii post-doctorat vor fi selectati în baza metodologiei realizate în cadrul proiectului, din rândurile celor admişi la programul post-doctoral.

Menţinerea legăturii cu grupul ţintă se va realiza pe toata perioada derulării proiectului. Grupul tinţă va fi informat telefonic, prin e-mail, facebook, site sau alte mijloace media despre evenimentele desfăşurate în cadrul proiectului.

Scopul activităţii de consiliere şi orientare profesională este acela de le da posibilitatea doctoranzilor şi cercetătorilor post-doctorat din grupul ţintă de a-şi valorifica resursele şi capacităţile proprii, necesare unei accesări cu succes a pieţei muncii sau a tranziţiei de la un loc de munca la un altul.

Consilierea profesională va conţine elemente de autocunoaştere, pentru dezvoltarea resurselor personale în vederea construirii unui plan personalizat de acţiune, care să conducă la o rata crescută a absolvenţilor de învăţământ terTiar universitar care îşi găsesc un loc de muncă sau care promovează la locul de muncă.

Vor fi organizate sesiuni individuale, cu fiecare beneficiar din grupul ţintă, care vizează cunoaşterea şi conştientizarea propriilor capacităţi şi aptitudini necesare accesării pieţei muncii. Pe parcursul sedinţelor individuale se va urmari:

 • Evaluarea personalităţii, aptitudinilor, valorilor, competenţelor;
 • Cultivarea mecanismelor de motivare şi de creştere a încrederii în sine, în vederea integrării active pe piaţa muncii;
 • Orientarea profesională, ţinând cont de parcursul academic al beneficiarilor;
 • Dezvoltarea abilităţilor transferabile pentru o piaţă a muncii dinamică;
 • Dezvoltarea capacităţilor de adaptare pe piaţa muncii, posibilitatea de ajustarela o piata a muncii dinamica.

Sesiuni de grup, care vizează pe de o parte dezvoltarea de competenţe transversale pe teme conexe dreptului muncii, iar pe de alta parte pregătirea beneficiarilor din grupul ţintă pentru accesarea şi adaptarea efectivă la piaţa muncii. Aceste sesiuni se vor desfasura cu un minim de participare de 5 beneficiari ai grupului tinta.

În cadrul sesiunilor de grup, se vor desfăşura:

 • Activităţi de informare şi consiliere privind cariera (prezentări, expuneri privind construirea carierei şi dezvoltarea personală în domeniile de activitate vizate de grupul ţintă);
 • Activitati de evaluare si autoevaluare psiho-aptitudinala (prezentarea aptitudinilor si trasaturilor de personalitate solicitate de specificul domeniilor vizate, aplicarea de chestionare, realizarea de analize si proceduri de introspectie personala)
 • Activitati de marketing personal (identificarea surselor si oportunitatilor de angajare din domeniu, alegerea metodelor de abordare a potentialilor angajatori, prezentarea caracteristicilor profesionale/ antreprenoriale din domeniile vizate, CV branding)
 • Activităţi de dezvoltare a abilităţilor de comunicare şi expresie personală (expuneri privind abilităţile de comunicare în public, sesiuni pentru sprijinirea autodescoperiri de cunoştinţe, aptitudini, abilităţi şi interese, rezultate în urma aplicării bateriilor de teste)

Studentii programelor doctorale şi cercetătorii post-doctorat vor putea opta pentru înscrierea într-un program de formare psihopedagogică. Ţinând cont de faptul că proiectul îşi propune să faciliteze trecerea de la educaţie la viaţa activă a doctoranzilor şi postdoctoranzilor care iau parte la activităţile desfăşurate, este necesar ca urmarea unui modul psihopedagogic să se regăsească printre oportunităţile de care ei pot beneficia, dat fiind ca o cariera didactică reprezintă una dintre posibilităţile de dezvoltare profesională.

Programul antreprenorial are ca scop formarea și dezvoltarea competențelor antreprenoriale, de cercetare și inovare, în conformitate cu cerințele învățării permanente și nevoile pieței muncii, de a le oferi beneficiarilor oportunitatea de a participa la un program care sa le sporească setul de competenţe profesionale şi transversal, în vederea lărgirii spectrului profesional şi/sau a dezvoltării traseului lor profesional.

Participanţii la această activitate sunt membrii grupului ţintă al proiectului, doctoranzi şi cercetători post-doctorat din domeniile de specializare inteligente conform SNCDI, aferente programelor de studii doctorale/postdoctorale in stiinte politice, stiinte administrative, stiintele comunicarii, sociologie si management, din cadrul Scolii Doctorale SNSPA.

Programul antreprenorial propus este în corelaţie cu serviciile de consiliere şi orientare profesională, în cadrul acestora din urmă, membrii grupului ţintă îşi vor îmbunătăţi capacitatea de a identifica oportunităţi de carieră în concordanţă cu abilităţile şi interesele proprii şi de a îşi prezenta pregătirea profesională în vederea promovării la locul de muncă, a angajării în mediul public/ privat sau a obţinerii finanţărilor necesare pentru cercetare.

Consta în realizarea de către doctoranzi şi post-doctoranzi a unui plan antreprenorial sau a unui plan de carieră, utilizând In mod integrat toate competenţele dezvoltate în pilonii anteriori, fie că ne referim la construcţia unui plan de carieră academică, la atragerea finanţărilor individuale prin granturi de cercetare sau la iniţierea unei afaceri în domeniul de specialitate.

Ultima luna a programului antreprenorial este destinată elaborării acestui plan şi evaluării sale calitative de către o comisie mixtă, alcatuită din specialiăti/cadre didactice din cadrul tuturor părţilor implicate în derularea programului antreprenorial.

Aceasta sub-activitate are ca scop internationalizarea activităţilor academice de cercetare, dezvoltare şi studiu, prin extinderea colaborării în reţele academice şi profesionale pentru doctoranzii şi cercetătoiri postdoctorat ce fac parte din grupul ţintă. Vor fi derulate programe internaţionale de mobilitate academică, de cercetare, dezvoltare şi studiu la universităţi în cadrul unor centre, institute de cercetare sau companii de profil din Italia, Spania sau Franta, dar şi din alte state membre ale Uniunii Europene.

Accesul la bibliotecă, la arhive, cercetarea empirică sunt absolut necesare în vederea corelării informaţiilor şi dezvoltării unor cercetări relevante la nivel internaţional, comprehensive şi de impact. Aceste activităţi se pot face prin derularea de mobilităţi internaţionale de scurtă durată. Pe lângă aspectele academice clare, mobilităţile oferă celor din grupul ţintă opotunitatea de a intra în interacţiune cu medii noi academice, de cercetare, inovare şi dezvoltare, de a cunoaşte alte culturi şi identităţi, de a se integra în societăţi diferite, de a cunoaşte dinamicile interne, ceea ce conferă acestor activităţi un aspect inter-disciplinar.

Aceasta sub-activitate îşi propune valorificarea şi testarea rezultatelor cercetării la nivel internaţional prin facilitarea participării la conferinţe internaţionale alături de alţi experţi în domeniu, şi disemnarea rezultatelor cercetării prin facilitarea procesului de publicare a articolelor doctoranzilor şi cercetătorilor postdoctorat în jurnale indexate în baze de date internationale (BDI).

Platforma on-line are în vedere facilitarea accesului tuturor actorilor interesaţi de sistemul de informare în ambele sensuri, de la companii/ sectorul privat sau public către instituţiile de învăţământ superior şi studenţii şi absolvenţii de studii doctorale şi postdoctorale, privind nevoile lor de instruire, precum şi de la instituîiile de învăţământ către întreprinderi, pentru a răspunde nevoilor angajatorilor la nivel regional/local.

Astfel, platforma va cuprinde urmatoarele sectiuni dedicate:

 • monitorizarea rezultatelor activităţilor;
 • informaţii legate de consilierea şi orientarea profesională a doctoranzilor şi cercetătorilor postdoctorat;
 • informaţii legate de Programul antreprenorial, atât în ceea ce priveşte cursurile prevăzute, cât şi modulul de practică desfăşurat în cadrul instituţiilor partenere;
 • centralizarea call-urilor pentru participarea la conferinţe naţionale şi internaţonale şi publicarea de articole în jurnale academice indexate în baze de date internaţionale;
 • concluziile studiilor privind angajabilitatea şi relaţiile dintre studenţi şi angajatori în domeniile de specializare inteligentă;
 • construirea şi consolidarea spaţiului virtual al Hubului de antreprenoriat social şi accelerator de politici publice din cadrul SNSPA;
 • resursele umane şi materiale implicate în desfăşurarea proiectului.

Scopul acestei sub-activităţi este realizarea unui studiu – „Observatorul angajabilităţii” – privind angajabilitatea studentilor şi absolventilor de studii doctorale şi post doctorale, evaluarea efectuării tranziţiei de la educaţie la viaţa activă a participanţilor din învăţământul terţiar universitar (ISCED 8), şi a nevoilor de instruire din partea angajatorilor şi formularea de recomandări pentru facilitarea tranziţiei de la educaţie la viaţa activă.

Pentru fiecare serie din grupul ţintă se va realiza un raport de studiu intermediar, în conformitate cu metodologia de cercetare stabilită, iar la finalul celor 2 ani ce cercetare va fi elaborat studiul „Observatorul angajabilităţii”.

Subactivitatea face parte din efortul de promovare a componentei practice a cercetării şi de atragere şi menţinerea doctoranzilor şi posdoctoranzilor în programe de înaltă calitate prin provovarea relaţiilor de parteneriat între instituţii şi mediul de afaceri, şi adresează importanţa parteneriatelor nu doar cu companiile private, ci şi cu alte părţi interesate. Acţiunile derulate vor accelera co-crearea şi implementarea de proiecte şi politici publice în domeniul inovării sociale, precum şi programe şi priorităţi instituţionale bazate pe evidenţe şi feedback-ul angajatorilor şi vor dezvolta cultura colaborativă între furnizorii de educaţie şi formare profesională şi o gamă largă de actori interesaţi, inclusiv parteneri sociali, companii private, instituţii de cercetare şi societatea civilă.

Majoritatea acţiunilor vor fi întreprinse de P2 şi vor fi orientate către următoarele dimensiuni:

 • Sprijin oferit doctoranzilor şi postdoctoranzilor pentru a-şi consolida cariera şi competenţele în domeniile de specializare inteligentă aferente SNC/SNCDI, aferente domeniilor de studii doctorale şi postdoctorale;
 • Explorarea de idei noi, inovatoare care răspund la provocările sociale;
 • Crearea masei critice de actori interesaţi pentru elaborarea de politici publice care să răspundă provocărilor societale;
 • Informarea în ambele sensuri, de la companii/ sectorul privat sau public către instituţiile de învăţământ superior privind nevoile lor de instruire, precum şi de la instituţiile de învăţământ către întreprinderi, pentru a răspunde nevoilor angajatorilor la nivel regional/local.

Managementul general al proiectului:

 1. operaţionalizarea proiectului: organizare, stabilire, derulare de proceduri şi activităţi pentru implementarea proiectului, organizarea echipei de proiect;
 2. întâlniri de management şi asigurarea legăturii cu autoritatea de management;
 3. monitorizarea şi evaluarea evoluţiei implementării proiectului conform cererii de finanţare aprobate;
 4. raportare tehnică şi financiară, întocmirea cererilor de rambursare, cererilor de plată, evaluare rapoarte de activitate etc., expertiză contabilă, audit, feedback beneficiari, arhivare documente.

Presupune desfăşurarea de acţiuni suport în sprijinul implementării proiectului, acţiuni legate de managementul financiar, juridic, al resurselor umane, realizarea achiziţiilor publice, realizarea raportărilor tehnice şi financiare, promovarea şi publicitatea proiectului, acţiuni de secretariat tehnic al proiectului.

Activităţile de informare şi publicitate desfăşurate în cadrul proiectului se vor realiza cu respectarea regulilor prevăzute în Manualul de identitate vizuală 2014-2020. În ceea ce priveşte informarea publicului larg cu privire la proiectul aflat în implementare, Beneficiarul va promova măsuri de informare şi publicitate adaptate şi corelate cu activităţile şi anvergura proiectului.

Acest site foloseşte cookie-uri. Navigând în continuare, îţi exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Află mai multe.